ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 เลือกระบบและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลผู้สมัคร
     ข้อมูลที่ต้องกรอกในการสมัครครั้งนี้คือ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับและข้อมูลที่ไม่ทราบหรือยังไม่พร้อม สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมตอนเปิดภาคเรียนได้ และทำแบบทดสอบเพื่อประเมิน
ขั้นตอนที่ 3 โอนเงินเพื่อรายงานตัว โดย ปวช. = 2,150 บาท และ ปวส. = 2,650 บาท (ปวส.เฉพาะค่าธรรมเนียมยังไม่รวมหน่วยกิต) สามารถโอนเงินค่ารายงานตัว ได้ที่ :
     เลขบัญชี : 306-0-30824-1
     ชื่อบัญชี : เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
     ธนาคาร : กรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ
ขั้นตอนที่ 4 ส่งหลักฐานการชำระเงินในระบบ
     ทำการกรอกเลขประจำตัวประชาชน และ อัพโหลดรูปภาพหลักฐานการโอนเงิน เพื่อให้ทางวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบผลการสมัคร
     สามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ที่ ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หลังจากวันที่ยื่นหลักฐานการโอนเงินที่ระบบ ภายใน 3 วันทำการ

หมายเหตุ :
    เอกสารหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการสมัคร สามารถนำมาส่งได้ในวันเปิดภาคเรียน
    1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรอง จำนวน 2 ชุด
    2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    3. ทะเบียนบ้านนักเรียน,บิดา,มารดา อย่างละ 1 ชุด
    4. บัตรประชาชนนักเรียน,บิดา,มารดา อย่างละ 1 ชุด
    5. หลักฐานอื่น ๆ หรือเกียรติบัตรที่ได้รับ................

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์โทร 044-935012 ในวันและเวลาราชการ

รับทราบ